PRZYGOTOWANIA DO KONKURSÓW OGŁASZANYCH PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY

Czwartek, 08 Wrzesień 2016

W środę 24 sierpnia w wąchockim MGOK miało miejsce kolejne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, stowarzyszeń i osób fizycznych, którzy zainteresowani są pozyskaniem funduszy na realizację swoich pomysłów i idei. Spotkanie zostało zorganizowane przez LGD Wokół Łysej Góry, której Gmina Wąchock jest członkiem.Zasady przeprowadzania konkursów, cele na które można uzyskać dofinansowanie oraz wymagalne formalności zostały przedstawione przez Prezes LGD Panią Annę Łubek. Spotkania takie odbywają się wszystkich gminach, które są członkami LGD Wokół Łysej Góry.

Spotkanie było ważne ze względu na znaczące zmiany jakie będą miały miejsce w obecnej perspektywie finansowej. Przede wszystkim połowa pieniędzy z prawie 8 mln złotych jakie otrzymała LGD Wokół Łysej Góry na działania w ramach perspektywy na lata 2014-20 będzie przeznaczona wyłącznie na wsparcie przedsiębiorczości. Niespełnienie tego warunku powodować będzie zmniejszenie pozostałej części budżetu przeznaczonej na inne działania. Druga ważna zmiana to fakt, że w tej perspektywie ani Gmina ani gminne jednostki nie będą ubiegać się o wsparcie finansowe z LGD. Dotacje będą dostępne dla przedsiębiorców, stowarzyszeń i osób fizycznych z terenu wszystkich siedmiu gmin wchodzących w skład LGS Wokół Łysej Góry.

Spotkanie spotkało się większym zainteresowaniem niż to z dnia poprzedniego dotyczącego OZE chociaż nadal trudno mówić o tłumach. Mamy nadzieję, że przekazane informacje przełożą się skuteczne pozyskiwanie funduszy dla rozwoju naszej społeczności i przedsiębiorczości.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy