Informacja o ogłoszonym przetargu

Piątek, 14 Październik 2016

Wąchock, dnia 14.10.2016 r.

BGK.6840.7.2016

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
informuje, iż ogłoszony został
przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW
OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW
JAKO DZIAŁKA NR 1622/2 O POW. 0,0900 HA

  CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 22.500,00 ZŁ netto
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

(podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),w przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie sprzedaży nieruchomości

WADIUM W WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 22 listopada 2016 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 8.Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Parszów, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl .

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy