Z A W I A D O M I E N I E

Czwartek, 20 Październik 2016

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXIII  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27 października (czwartek) 2016 roku o godz 10:00w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:        
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6. Wnioski i zapytania. 
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wąchock w roku szkolnym 2015/2016.
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock ze zgłaszanych wniosków do budżetu na 2017 rok przez Zebrania Wiejskie, Rady Sołeckie, Zarządy Osiedli i Radnych.
9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników urzędu za 2015 rok.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych za 2015 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wąchock.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wielka Wieś na rzecz jej użytkowania wieczystego.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Interpelacje i oświadczenia radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.     

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy