GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE W GMINIE WĄCHOCK

Poniedziałek, 21 Listopad 2016

Kilka dnie przed praktycznym szkoleniem został przeprowadzony instruktaż do ćwiczenia oraz szkolenia na temat: Gotowość Obronna Państwa i jej podwyższanie. Pozwolił on uczestnikom na przygotowanie się do ćwiczeń i zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty działań w czasie kryzysu.
Właściwe ćwiczenie trwało cały dzień i było realizowane poprzez:
- szkolenie kierownictwa i uczestników ćwiczenia z problematyki będącej treścią ćwiczenia, przeprowadzenie instruktażu i wydanie dokumentów wykonawczych dla uczestników ćwiczenia oraz osiągnięcie gotowości do ćwiczenia;
- sprawdzenie gotowości do działania obsady personalnej Stałego Dyżuru i rozwinięcie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
-  organizacja pracy zespołów z GZZK – podczas przygotowania danych do decyzji burmistrza podczas osiągania stanu gotowości obronnej czasu kryzysu;- sprawdzenie stopnia przygotowania wytypowanych jednostek organizacyjnych własnych i współdziałających do praktycznej realizacji zadań ochronnych, ewakuacyjno
-ratowniczych po ataku terrorystycznym na Szkołę Podstawową w Parszowie.

Ćwiczenie rozpoczęto uruchomieniem stałego dyżuru oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na zebraniu w MGOK przedstawione zostały: temat, cele i spodziewane efekty ćwiczenia. Inspektor ds. OC i spraw obronnych przedstawił hipotetyczną sytuację polityczno-militarną w kraju, województwie świętokrzyskim oraz na terenie gminy Wąchock. Po przedstawieniu założeń i dalszych kierunków działania, GZZK przygotował projekt wytycznych, które zostały przyjęte przez burmistrza i wydane do przygotowania danych do decyzji. Następnie zgodnie z planem odprawy decyzyjnej uczestnicy ćwiczenia przedstawili uaktualnione wnioski z oceny sytuacji oraz propozycje wykonania zadań, które po akceptacji burmistrza stały się podstawą do opracowania, przy współdziałaniu kierowników zespołów zadaniowych, projektu decyzji i przedstawienia go do akceptacji burmistrzowi.
W trakcie ćwiczeń policjanci przeprowadzili również szkolenie pn. Aktywny Strzelec, podczas którego zwrócono uwagę na prawidłowe zachowanie się w sytuacji wtargnięcia uzbrojonego osobnika, wzięcia zakładników i próby ich odbicia przez jednostki specjalne.
O godz. 13.00 przystąpiono do kolejnej fazy ćwiczenia - praktyczne działanie obsady UMiG w Wąchocku oraz wydzielonych służb w sytuacji ataku terrorystycznego- działania ewakuacyjno-ratownicze w budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie.
Rozpoczęciem tej części ćwiczeń był symulowany wybuch i pojawienie dymu w budynku szkoły. Dyrektor szkoły zarządziła ewakuację oraz powiadomiła KP Policji w Starachowicach oraz burmistrza Gminy. Na miejsce zdarzenia, jako pierwsza przyjechał jednostka OSP z Parszowa, która przystąpiła do działań ratowniczych. W tym czasie trwała ewakuacja szkoły.  Kolejno na miejsce zdarzenia dojechały jednostka OSP Wielka Wieś, przedstawiciele KP Policji wraz z ekipą saperów oraz jednostka z KP Państwowej Straży Pożarnej. Każda z tych jednostek przystąpiła do realizacji zadań wynikających z jej obowiązków.  Strażacy w aparatach tlenowych dokonywali przeglądu pomieszczeń szkoły. Pirotechnicy dokonali przeszukania szkoły pod kątem kolejnych ładunków wybuchowych.
Po zakończeniu akcji Kierownik ćwiczenia przyjął meldunki od poszczególnych służb i nakazał zakończenie akcji. Uczestnicy udali się do Urzędu Gminy Wąchock celem omówienia i podsumowania ćwiczenia obronnego.Podczas  ćwiczenia obronnego ćwiczono w praktyce wiele elementów:
1) uruchomienie stałego dyżuru,
2) podejmowanie decyzji, wypracowanie wniosków, przygotowanie meldunków, zarządzeń i decyzji przez zespoły GZZK, pracowników referatów oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
3) realizacji współpracy policji, straży i GZZK w zakresie zminimalizowania skutków zagrożenia.
4) przetrenowano działanie tych służb w praktyce.

W efekcie ćwiczeń zwrócono uwagę na drobne niedociągnięcia, przeanalizowano również potrzeby w zakresie dalszego doskonalenia procedur w czasie kryzysu.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy