Przebudowa drogi gminnej - ulica Błonie

Czwartek, 15 Grudzień 2016

Przebudowę drogi gminnej – ulicy Błonie w Wąchocku wykonano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014 – 2020. Pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji wynosi 217794 zł. Długość przebudowanego odcinka wynosi 0,567 km, szerokość 3 m z poszerzeniami odpowiednio od 4,5 m, 3,5 m i 5,1 m.

Przebudowa drogi obejmowała:
- wymianę nawierzchni wraz podbudową.
- budowę obustronnych poboczy o szerokości 50 cm lub zmiennych do granicy pasa drogowego.- budowę zjazdów indywidualnych.
- wykonanie oznakowania pionowego.
Przyjęta została następująca technologia konstrukcji drogi:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 8 cm.
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm.
- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm.
Na poboczach i zjazdach indywidualnych wbudowano kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o gr. 10 cm.


Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy