Z A W I A D O M I E N I E

Wtorek, 20 Grudzień 2016

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXV  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 29 grudnia 2016 roku o godz 10:00w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.
Przewidywany porządek obrad:       
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6. Wnioski i zapytania. 
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca prac inwestycyjnych i remontowych wykonanych w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2016 – 2028.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych na terenie Gminy Wąchock.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028.
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok.
a)      odczytanie projektu uchwały, 
b)     odczytanie wniosków i opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Rady Miejskiej w Wąchocku,
c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
d)     dyskusja oraz głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku na 2017 rok.
17.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18.  Interpelacje i oświadczenia radnych.
19.  Sprawy różne.
20.  Zamknięcie sesji. 
Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy