Z A W I A D O M I E N I E

Czwartek, 19 Styczeń 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXVI  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27 stycznia 2017 roku o godz 1000 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
 6. Wnioski i zapytania. 
 7. Informacja z działalności Społecznej Rady Kultury w Wąchocku za 2016 rok.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Wąchocku w 2016 roku.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąchock.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku za 2016 rok.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych z realizacji planów pracy komisji za 2016 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wąchocku na 2017 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/254/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne organizowane w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wąchock.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Wąchock do nowego ustroju szkolnego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2017 roku”.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomość gminną, z dotychczasowymi jej dzierżawcami. 
 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 21. Interpelacje i oświadczenia radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie sesji. 

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy