Informacja

Poniedziałek, 06 Luty 2017

Wąchock, dnia 06.02.2017 r.
BGK.6840.7.2016
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
informuje, iż
ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1622/2 O POW. 0,0900 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 22.500,00 ZŁ netto
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100)


(podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),w przypadku zmiany okoliczności powodującej powstanie obowiązku naliczenia podatku Vat, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie sprzedaży nieruchomości

WADIUM W WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).


Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 14 marca 2017 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.
Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Parszów, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl .

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy