Zawiadomienie

Wtorek, 21 Luty 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXVII  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 24 lutego 2017 roku o godz 10:00w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6. Wnioski i zapytania. 
7. Informacja władz Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji powiatu w 2017 roku.
8. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku za 2016 rok i głównych kierunków pracy w roku 2017. 
9. Informacja z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku za 2016 rok i głównych kierunków pracy w roku 2017.
10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z pracy Społecznej Rady Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2016 rok.
11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock na temat stanu i sposobu komunikacji społecznej w Gminie Wąchock.
12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w Gminie Wąchock za 2016 rok.
13. Analiza działalności samorządów wiejskich i zarządów osiedli za 2016 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąchock na lata 2017 – 2021.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną, z dotychczasowym jej dzierżawcą.
18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
19. Interpelacje i oświadczenia radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie sesji. 

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy