WĄCHOCKIE OPACTWO POMNIKIEM HISTORII

Środa, 15 Marzec 2017

15 marca odbyło się uroczyste spotkanie w Pałacu Prezydenckim podczas którego zaproszone delegacje brały udział w przekazaniu tytułu Pomnika Historii. Opactwo w Wąchocku reprezentował Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn, który odebrał nadanie tytułu z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W składzie delegacji udział wzięli również min. były proboszcz Ojciec Rajmund Guzik, wszyscy dotychczasowi burmistrzowie Gminy Wąchock, donatorzy i przyjaciele opactwa.foto: Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Opactwo cystersów w Wąchocku jest jednym z najcenniejszych i najlepiej zachowanych romańskich założeń klasztornych w Polsce o wysokiej randze artystycznej oraz szczególnych wartościach historycznych i naukowych. Należy do grupy małopolskich klasztorów założonych pod koniec XII w. i wraz z nimi stanowi najpełniejszy przykład współistnienia architektury późnoromańskiej z nowymi w trzynastowiecznej Polsce koncepcjami gotyckimi wprowadzanymi przez zakon cysterski. Historyczną wartość klasztoru w Wąchocku podnosi fakt, że wraz z pozostałymi konwentami grupy małopolskiej, jest jedyną na ziemiach polskich bezpośrednią filią protoopactwa w Morimond we Francji.

Historia wąchockiego opactwa sięga roku 1179, kiedy w dolinie rzeki Kamiennej biskup krakowski Gedeon osadził cystersów z francuskiego Morimond. Mnisi zajmowali się hodowlą, uprawą ziół, młynarstwem, tkactwem, a także górnictwem i hutnictwem. Wokół klasztoru rozwijał się handel i usługi. W 1454 r, staraniem opata wąchockiego król Kazimierz Jagiellończyk nadal Wąchockowi prawa miejskie.

Obecnie dla turystów udostępniona jest część kompleksu klasztornego: kościół klasztorny, krużganki z kryptą Jana Piwnika „Ponurego” – dowódcy partyzanckiego AK, fraternia (sala prac mnichów), kapitularz (sala zebrań), refektarz (jadalnia klasztorna), sień i karcer oraz ogrody cysterskie przy których mieści się przytulna Kawiarnia Cysterska. W klasztorze mieści się również Muzeum Walk Narodowo – Wyzwoleńczych ze zbiorem pamiątek z okresu Postania Styczniowego oraz rękopisów Jana III Sobieskiego, Augusta Poniatowskiego, Bohdana Chmielnickiego, Adama Mickiewicza. Marii Konopnickiej. We wnętrzu opactwa regularnie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Poważnej „Muzyka w Opactwie”. Każdego roku w jesienne weekendy klasztorne mury wypełnia muzyka najwybitniejszych kompozytorów, głównie Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu światowej sławy artystów.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Narodowy Instytut Dziedzictwa koordynuje realizację procedury występowania z wnioskiem do Ministra w sprawie uznania przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za Pomnik Historii. NID wydaje opinię co do zasadności uznania obiektu za Pomnik Historii oraz przygotowuje projekt rozporządzenia Prezydenta RP wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym. Instytut monitoruje także ich stan, a poprzez organizację corocznych Spotkań Opiekunów Pomników Historii promuje i buduje ich silną markę. NID jest także właścicielem oficjalnego logotypu Pomnika Historii.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

 

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy