Zawiadomienie

Wtorek, 28 Marzec 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXVIII  Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 31 marca 2017 roku o godz 1000 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6) Wnioski i zapytania. 
7) Informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Wąchock w 2017 roku.
a) Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,
b) Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach,
c) Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
8) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock na temat planowanych inwestycji i remontów w 2017 roku.
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu  gminy na dofinansowanie budowy przyłączy wodno – kanalizacyjnych.
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017 – 2028. 
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Wąchock do nowego ustroju szkolnego.
13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąchock w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Wąchock nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock. 
15) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16) Interpelacje i oświadczenia radnych.
17) Sprawy różne.
18) Zamknięcie sesji.  

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy