Zawiadomienie

Wtorek, 23 Maj 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 31 maja 2017 roku o godz 10:00w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:
1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2)      Przyjęcie porządku obrad.
3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4)      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5)     Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6)     Wnioski i zapytania.
7)     Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Wąchock.
a)      Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach,
b)     Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach,
c)      Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku.
8)     Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wąchocku z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków budżetowych na przebudowę drogi wewnętrznej na działce Nr 504/2 w miejscowości Marcinków w 2016 r.
9)     Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji budżetu Gminy Wąchock za I kwartał 2017 roku.
10)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.”
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028.
13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego -zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w latach 2017 -2019.
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz pedagoga szkolnego.
15) Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 16)Interpelacje i oświadczenia radnych.
17) Sprawy różne.
18) Zamknięcie sesji  Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy