Informacja Burmistrza

Wtorek, 13 Czerwiec 2017

Wąchock, dnia 13.06.2017 r.
 
BGK.6840.4.2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
informuje, iż
ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Wąchock,


 
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 338/4 O POW. 0,1400 HA
 
CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 29.580,00 ZŁ netto
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100)
 
podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w przypadku zmiany okoliczności powodującej powstanie obowiązku naliczenia podatku Vat, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie sprzedaży nieruchomości
 
WADIUM W WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

 
Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 28 lipca 2017 roku
o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku,
ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Marcinków, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl .

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy