USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI– zmiany obowiązujące od dnia 17 czerwca 2017 r

Sobota, 01 Lipiec 2017

Dnia 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074). Zgodnie z ww. przepisami wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dotyczy drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm nad gruntem, przekraczających:

Ø   80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

Ø   65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;

Ø   50 cm – dla pozostałych gatunków drzew.

 

Usuwanie drzew przez osoby fizyczne - właścicieli nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Przed usunięciem drzewa o obwodzie pnia przekraczającym ww. podane wymiary, należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew – stosowne druki znajdują się w tut. Urzędzie – w pokoju nr 2. Tryb ten dotyczy tylko sytuacji, gdy wycięcie drzew nie wynika z prowadzenia działalności gospodarczej i każdy z właścicieli/współwłaścicieli jest osobą fizyczną. Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik urzędu w ciągu 21 dni dokonuje oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia. Następnie, w ciągu 14 dni od dokonania oględzin organ ma możliwość wydania sprzeciwu. Za datę wniesienia sprzeciwu uznaje się datę nadania decyzji w urzędzie pocztowym. Nie jest to tożsame z datą doręczenia decyzji stronie. Przed usunięciem drzewa należy upewnić się (np. telefonicznie u osoby prowadzącej sprawę), czy taki sprzeciw nie została wysłany. Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i sankcjonowane administracyjną karą pieniężną.

Nieruchomości, z których zostaną usunięte drzewa na podstawie zgłoszenia, objęte są pięcioletnią karencją przed występowaniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Jeżeli taki wniosek wpłynie do organu w tym okresie, a inwestycja będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewo, oraz będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, na właściciela zostanie nałożona opłata administracyjna za usunięcie drzew. Podstawą wymiaru opłaty będą obwody pni ustalone podczas oględzin przez pracownika urzędu.

 

Usuwanie drzew i krzewów przez osoby fizyczne, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub przez inne podmioty o osobowości prawnej - postępowanie w tej sytuacji prowadzone jest zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami. Takie osoby mogą usunąć drzewo dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej. Jest ona wydawana na wniosek - posiadacz nieruchomości powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, wskazując przyczynę usunięcia drzewa.

  Usuwanie drzew stanowiących złomy lub wywroty - bez względu na stan własności nieruchomości, usunięcie takiego drzewa może nastąpić przez uprawnione służby, np. straż pożarną. W przypadku samodzielnego usuwania złomu lub wywrotu może to nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu do tut. Urzędu oraz po dokonaniu oględzin przez pracownika urzędu. Z oględzin sporządzany jest protokół oraz dokumentacja fotograficzna.

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków (dotyczy również drzew i krzewów owocowych) – wprzypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ochroną konserwatorską, organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru ich usunięcia jest Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy