Zawiadomienie

Poniedziałek, 26 Czerwiec 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 czerwca 2017 roku o godz 1000 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.
Przewidywany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6) Wnioski i zapytania.
7) Informacja o działalności związków i stowarzyszeń do których należy Gmina Wąchock za 2016 rok. 8) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2016-2017 na terenie Gminy Wąchock.
9) Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock w latach 2015-2016.
10) Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na podstawie reportu przedłożonego przez Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
11) Podanie do wiadomości ustaleń Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak sprawy PNK.III.1411.12.2017 z dnia 11 maja 2017 roku. 
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27.05.2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock”.
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu działania dla Miasta i Gminy Wąchock bazujący na jej potencjale endogenicznym
15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
16) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028.
17) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
18) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2016 rok.
19) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąchock za 2016 rok.
20) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock za 2016 rok.
a) rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock,
c) dyskusja,
d) odczytanie projektu uchwały i podjęcie uchwały.  
21) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
22) Interpelacje i oświadczenia radnych.
23) Sprawy różne.
24) Zamknięcie sesji.  

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy