Komitet rewitalizacji

Poniedziałek, 17 Lipiec 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK ZAPRASZA

Przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, mieszkańców i innych interesariuszy do zgłoszenia się na członków Komitetu rewitalizacji, który powołany zostanie w celu współpracy przy opracowaniu Programu Rewitalizacji oraz jego wdrożeniu.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przedstawiciele mieszkańców (osoby fizyczne) i inni interesariusze zgłaszają swoje kandydatury na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zgłaszania kandydatów można dokonywać do dnia 25.07.2017 r.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy określony w załączniku do ogłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lub pocztą /decyduje data wpływu na adres Urząd Miasta i Gminy, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

Udział w pracach Komitetu rewitalizacji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wybór składu Komitetu rewitalizacji nastąpi zgodnie z Zasadami wyznaczania składu osobowego Komitetu rewitalizacji Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017-2023 stanowiącymi Załącznik nr 3 niniejszego ogłoszenia.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy