Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych

Wtorek, 25 Lipiec 2017

Zapraszamy do zapoznanie się z „Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych” stanowiącą element „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017-2023”.  Diagnoza jako obszary zdegradowane wskazuje sołectwa Wąchock, Wielka Wieś oraz Parszów. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag/sugestii do diagnozy wg załączonego formularza do dnia 03 sierpnia 2017r.

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku adres: ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock lub przesyłać e-mailem do pani Anny Gębury – Urząd Miasta i Gminy Wąchock e-mail: anna.gebura@wachock.pl lub   Monika Płeszka – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: monikapleszka@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi 1 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017-2023”.

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych
Wzór formularza uwag

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy