INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI

Czwartek, 03 Sierpień 2017

„INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI”

PLANETA DZIECKA MAŁGORZATA ADAMCZYK w partnerstwie z CENTRUM ROZWOJU BIZNESU ALICJA KONECKA ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „Inwestycja w przyszłość naszych dzieci ” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś priorytetowa:
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie:
RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia przedszkolnego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego; Poddziałanie:
RPSW.08.03.01 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym,
z terenu gmin: Suchedniów, Łączna, Bliżyn, Bodzentyn, Wąchock, poprzez utworzenie 26 dodatkowych miejsc i wdrożenie zajęć dodatkowych w istniejącej placówce DWUJĘZYCZNE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „PLANETA DZIECKA” ul. Sportowa 1A, 26-130 Suchedniów

w okresie 01.08.2017 do 31.08.2018 roku

I. Uczestnictwo w projekcie:

1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie dziecko, zamieszkuje na obszarze gmin: Łączna, Bodzentyn, Suchedniów, Bliżyn, Wąchock

2. w wieku 2,5-5 lat

3. Premiowane będą dzieci znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej:

a) Dziecko żyjące w gospodarstwie domowym, w którym jedno lub oboje rodziców/opiekunów nie pracuje

b) Dziecko żyjące w gospodarstwie domowym, w którym jedno lub oboje rodziców/opiekunów pozostaje długotrwale bez zatrudnienia

c) Dziecko żyjąc w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

d) Dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej

e) Dziecko mieszkające na terenach wiejskich

f) Dziecko z niepełnosprawnością

g) Dziecko posiadające orzeczenie np. z poradni PPP

  1. W przypadku takiej samej liczby pkt. kryterium rozstrzygającym będzie kolejność zgłoszeń.

 

II. Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

· Zajęcia logopedyczne

· Zajęcia warsztatowe z psychologiem

· Zajęcia rytmiczno-taneczne,

· Zajęcia muzyczno-wokalne

· Zajęcia warsztatowe „Klub Małego Kucharza”

 

III. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału
w nim określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ Inwestycja w przyszłość naszych dzieci” dostępny na stronie internetowej www.planeta-dziecka.pl oraz w Biurze Projektu.

 

IV. Składanie formularzy rekrutacyjnych

  1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać do Biura Projektu pocztą tradycyjną w terminie od 1.08.2017 r. do 28.08.2017 r.[1] .
    W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu.[2]
  2. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia uczestnika projektu dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu www.planeta-dziecka.pl

V. Dane adresowe:

  • Biuro Projektu mieści się przy ul. Sportowej 1A, 26-130 Suchedniów , godziny przyjęć 6:30 – 18:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu +48509-123-506,+48883-318-550 lub adresem e-mail biuro@planeta-dziecka.pl.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr1- formularz rekrutacyjny

Załącznik nr2 - deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr3 - oświadczenie uczestnika projektu

 [1] Realizator projektu zastrzega sobie prawo zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy dwukrotnie liczbę miejsc w projekcie.

[2] W celu spełnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w projekcie, dopuszcza się możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej w innych formach niż papierowa, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznej, wg ustalonej procedury z Kierownikiem Projektu.

 

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy