Zawiadomienie

Czwartek, 31 Sierpień 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 1 września 2017 roku o godz 1000 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.


Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.

6. Wnioski i zapytania.

7. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.

8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock na temat wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych za I półrocze 2017 r.

9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 r.

10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wąchocku za I półrocze 2017 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wąchock z przeznaczeniem na remont ogrodzenia murowano - żeliwnego przy Opactwie O. Cystersów w Wąchocku w 2017 r.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028.

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

16. Interpelacje i oświadczenia radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy