Zawiadomienie

Piątek, 29 Wrzesień 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 4 października 2017 roku o godz 1000 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.


Przewidywany porządek obrad:

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.

5)     Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.

6)     Wnioski i zapytania.

7)     Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji wniosków zgłaszanych na sesjach, komisjach oraz na zebraniach mieszkańców w I półroczu 2017 r.

8)     Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

9)Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników urzędu za 2016  rok.

10) Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych za 2016 rok.

11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Wąchock na lata 2017-2019.

12) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028.

15) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

16) Interpelacje i oświadczenia radnych.

17) Sprawy różne.

18) Zamknięcie sesji.


Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy