Zawiadomienie

Piątek, 20 Październik 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27  października 2017 roku o godz 1000 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.

5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.

6) Wnioski i zapytania.

7) Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z przebiegu wydarzeń kulturalnych, które organizowane były na terenie Gminy Wąchock w okresie wakacyjnym. 

8) Informacja Sądu Rejonowego w Starachowicach w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

9) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca złożonych wniosków do budżetu gminy na 2018 r.10)Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wąchock w roku szkolnym 2016/2017.

11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąchock w ośmioletnie szkoły podstawowe.

12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się zarządzie gminnym Gimnazjum Publicznego     im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Wąchocku.

13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017 – 2023.

14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028.

16) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

17) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

18) Interpelacje i oświadczenia radnych.

19) Sprawy różne.

20) Zamknięcie sesji.  


Zapraszam do udziału w obradach

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Grzegorz Retkowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy