Zawiadomienie

Środa, 22 Listopad 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 listopada 2017 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.


Przewidywany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.

5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.

6) Wnioski i zapytania.

7) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji budżetu gminy za III kwartał 2017 roku.

8) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock na temat planowanych do realizacji  inwestycji  i remontów w 2018 roku.

9) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji wniosków składanych na sesjach, komisjach, zebraniach mieszkańców/wiejskich i radach sołeckich/zarządach osiedli za ostatnie 3 miesiące br. 

10) Przyjęcie protokołu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wąchocku z kontroli wydatkowania środków budżetowych oraz pozabudżetowych w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi w 2016 roku. 

11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, po wymaganych ustawą konsultacjach.

12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028.

14) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

15) Interpelacje i oświadczenia radnych.

16) Sprawy różne.

17) Zamknięcie sesji.  


Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy