Obwieszczenie

Piątek, 01 Grudzień 2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock  o konsultacjach społecznych do projektu:  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2022”

 Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem Programu pod nazwą: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock  na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2022”

Projekt Programu wyłożony jest do publicznego wglądu:
w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, 27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 2.
na stronie internetowej BIP: gmina.wachock.sisco.info

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 01.12.2017 r. do dnia 21.12.2017 r.:
w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, 27-215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
drogą mailową na adres e-mail: anna.gebura@wachock.pl i projekty@ekolog.pl

Wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale dotyczącym udziału społeczeństwa. Opinie wniesione po terminie określonym w ww. ogłoszeniu nie będą uwzględnione. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Wąchock oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu i sołectwach. 

Obwieszczenie

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wąchock - Projekt

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy