Zawiadomienie

Środa, 20 Grudzień 2017

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 grudnia 2017 roku o godz 1000  w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.


Przewidywany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5)  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6) Wnioski i zapytania.
7) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca prac inwestycyjnych i remontowych wykonanych w 2017 roku.
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028.
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030.
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 rok. a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie wniosków i opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Rady Miejskiej w Wąchock,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
d) dyskusja i głosowanie podjęcia uchwały.
13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 roku”.
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku na 2018 rok. 
15) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16) Interpelacje i oświadczenia radnych.
17) Sprawy różne.
18) Zamknięcie sesji.   

Zapraszam do udziału w obradach Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy