Zawiadomienie

Piątek, 19 Styczeń 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 26 stycznia 2018 roku o godz 10:00w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.


Przewidywany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.

5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.

6) Wnioski i zapytania.

7) Informacja z działalności Społecznej Rady Kultury za 2017 rok.

8) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2017 roku.

9) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.

10) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąchock.

11) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji wniosków składanych na sesjach, komisjach, zebraniach wiejskich/mieszkańców oraz na radach sołeckich lub zarządach osiedli za 2017 rok.

12) Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku za 2017 rok.

13) Informacja Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej z realizacji planów pracy komisji za 2017 rok.

14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wąchocku na 2018 rok.

15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Starachowice częściowej realizacji zadania własnego Gminy Wąchock w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

16) Rozpatrzenie projektu uchwały zmiany Uchwały Nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnianych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock.

17) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

18) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030.

19) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

20) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2018 roku”.

21) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne, z dotychczasowymi jej dzierżawcami.

22) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

23) Interpelacje i oświadczenia radnych.

24) Sprawy różne.

25) Zamknięcie sesji.  


		
		
		Zapraszam do udziału w obradach Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy