Zawiadomienie

Środa, 21 Luty 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 lutego  2018 roku o godz 10:00w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.
Przewidywany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6) Wnioski i zapytania.
7) Informacja Starosty Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji powiatu w 2017 roku.
8) Informacja z działalności Społecznej Rady Kultury w Wąchocku za 2017 rok.
9) Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku z działalności jednostki za 2017 rok oraz głównych kierunków pracy w 2018 roku.
10) Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku z działalności jednostki za 2017 rok oraz głównych kierunków pracy w 2018 roku.
11) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie i sposobie komunikacji społecznej w Gminie Wąchock za 2017 rok.
12) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z pracy Społecznej Rady Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2017 rok.
13) Informacja z działalności samorządów wiejskich i zarządów osiedli za 2017 rok. 
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/241/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wąchock, dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
16) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną,  z dotychczasowym jej dzierżawcą.
17) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18) Interpelacje i oświadczenia radnych.
19) Sprawy różne.
20) Zamknięcie sesji.  

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy