Zapytanie ofertowe

Piątek, 09 Marzec 2018

Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n.:

„Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Zapytanie ofertowe

Załączniki Nr 1-7, 9

Załącznik Nr 8 - Wzór umowy

Załącznik Nr 10 - Karty Techniczne

Załącznik Nr 10 - Przedmiar

Załącznik Nr 10 - Plan Zagospodarowania Terenu - mapa

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy