Zawiadomienie

Czwartek, 22 Marzec 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XL Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 29 marca  2018 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6) Wnioski i zapytania.
7) Informacja o planowanych remontach i inwestycjach drogowych na terenie Gminy Wąchock w 2018 roku.
a) Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,
b) Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach,
c) Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku. 
8) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o funkcjonowaniu systemu utrzymania czystości i porządku w Gminie Wąchock w 2017 roku.
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.”
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030.
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.
13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wąchock na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wąchock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
15) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16) Interpelacje i oświadczenia radnych.
17) Sprawy różne.
18) Zamknięcie sesji.  

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy