Zawiadomienie

Poniedziałek, 25 Czerwiec 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6) Wnioski i zapytania.
7) Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na podstawie raportu przedłożonego przez Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
8) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2017-2018 na terenie Gminy Wąchock.
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030.
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/238/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.
13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Wąchock w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Starachowicach oraz określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych do sprzedaży.
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku za 2017 rok.
15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąchock za 2017 rok.
16)   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock za 2017 rok.
a) rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock,
c) dyskusja,
d) odczytanie projektu uchwały i podjęcie uchwały.  
17) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18) Interpelacje i oświadczenia radnych.
19) Sprawy różne.
20) Zamknięcie sesji.


Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy