Zapytanie ofertowe OSP Parszów

Czwartek, 19 Lipiec 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Remont pomieszczenia socjalnego w budynku gminnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91”
w ramach zadania:

„Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz remont strażnic”

zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

I. Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie
ul. Złotoglin 91
27-215 Parszów
e-mail: gregor99816@wp.pl
tel.: 608729 311

II. Miejsce wykonywania zamówienia:

Pomieszczenie socjalne w budynku gminnym - Parszów, ul. Złotoglin 91

III. Tryb postępowania

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmują m.in.:

· Roboty budowlane (wymiana podłoża i posadzki, wymiana podokienników, sufit podwieszany, szpachlowanie i malowanie, drzwi aluminiowe);

· Roboty elektryczne (wymiana opraw oświetleniowych, gniazd, wyłączników z oprzewodowaniem)

· Roboty instalacyjne (wymiana grzejników płytowych z zaworami)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiony został został w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania badania instalacji elektrycznej oraz do przedłożenia Zamawiającemu protokołu sporządzonego przez uprawioną osobę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych.

Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym kolorystyki materiałów do wbudowania.

WIZJA LOKALNA

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku gminnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91 w dniu 3.08.2018 r. w godz.: 15.00-17.00 lub w innym dniu uzgodnionym z Zamawiającym.

V. Termin realizacji

Prace należy wykonać w terminie do dnia 30.09.2018 r.

VI. Formy rozliczenia

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu wszystkich robót objętych umową. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie bezusterkowy protokół odbioru wykonania prac.

VII. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej:

1. Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę kosztorysową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone wzapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania .

3. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5. Termin związania z ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

VIII. Kryterium oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

IX. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na „Remont pomieszczenia socjalnego w budynku gminnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91”

– nie otwierać przed dniem 10.08.2018 r. godz. 11.15”, osobiście lub przez operatora pocztowego na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie, ul. Złotoglin 91, 27-215 Parszów.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godziny 11.00. Oferty składane osobiście można złożyć w siedzibie Zamawiającego w dniach 8-9.08.2018 r. w godz. 9.00-14.00 bądź w dniu 10.08.2018 r. w godz. 9.00-11.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 10.08.2018 r o godz. 11.15.

X. Osoby do kontaktów:

1. Grzegorz Retkowski - tel. 608729 311

2. Jacek Lankof - tel. 41273 61 34

XI. Zastrzeżenia dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje o jego odwołaniu zamieszczane zostaną na stronie BIP gmina.wachock.sisco.info

2. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

4. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą lub ograniczenie zakresu do wysokości posiadanych środków finansowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z przeprowadzenia niektórych prac remontowych.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

XII. Załączniki

1. Załącznik Nr 1 - kosztorys ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 3 – projekt umowy

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy