Zawiadomienie

Środa, 29 Sierpień 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 31 sierpnia 2018 roku o godz 10:00w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.


Przewidywany porządek obrad:

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2)      Przyjęcie porządku obrad.
3)      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4)      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5)     Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6) Wnioski i zapytania.
7) Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
8) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018 r.
9) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wąchocku za I półrocze 2018 r.
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia, międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Starachowice realizacji zadania publicznego Gminy Wąchock w zakresie pomocy społecznej polegającej na kierowaniu mieszkańców Gminy Wąchock do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach.
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
12)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wąchock.
13)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/238/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
14)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
15)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030.
16)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Wąchock działek położonych w miejscowości Parszów. 
17)Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18)Interpelacje i oświadczenia radnych.
19)Sprawy różne.
20)Zamknięcie sesji. 


Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy