Zawiadomienie

Piątek, 21 Wrzesień 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 września 2018 roku o godz 10 :00

w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.

5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.

6) Wnioski i zapytania.

7) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

8) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych za I półrocze 2018 r.

9) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników urzędu za 2017 rok.

10) Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych za 2017 rok.

11) Informacja Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku z przebiegu wydarzeń kulturalnych, które organizowane były na terenie Gminy Wąchock w okresie wakacyjnym.

12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030.

14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E w ramach Grupy Zakupowej

15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

16) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

17) Interpelacje i oświadczenia radnych.

18) Sprawy różne.

19) Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy