Zawiadomienie

Środa, 10 Październik 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 17 października 2018 roku o godz 1000 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.
Przewidywany porządek obrad: 
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6) Wnioski i zapytania.
7) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wąchock w roku szkolny 2017/2018.
8) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock dotyczą wniosków złożonych do budżetu gminy na 2019 r.
9) Informacja Przewodniczących Komisji z prac komisji za okres kadencji 2014-2018.
10)Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku z pracy Rady Miejskiej za okres kadencji 2014-2018.
11)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
12)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030.
13) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14)Interpelacje i oświadczenia radnych.
15)Sprawy różne.
16) Zamknięcie sesji.  Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy