Zawiadomienie

Czwartek, 24 Styczeń 2019

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o IV Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 30 stycznia 2019 roku o godz 13:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad: 

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.

5) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.

6) Informacja z pracy Społecznej Rady Kultury za 2018 r.

7) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wąchocku podjętych w 2018 r.

8) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

9) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąchock za 2018 r.

10) Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w Wąchocku za 2018 rok.

11) Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Wąchocku z realizacji planów pracy komisji za 2018 rok.

12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wąchocku na 2019 rok.

13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wąchock.

14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

15) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

16) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock.

17) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują osoby mające prawo posiadania Karty Dużej Rodziny.

18) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2019 roku”.

19) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne z dotychczasowymi ich dzierżawcami.

20) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wąchock.

21) Interpelacje i zapytania radnych.

22) Sprawy różne

23) Zamknięcie sesji.  


Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy