Informacja LGD dla grantobiorców

Poniedziałek, 04 Marzec 2019

Grantobiorcom, którzy w 2018 roku podpisali Umowy na powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Przedsięwzięć:

  • I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD,
  • I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR
  • I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i  zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych,
  • I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych,
  • I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane.

przypominamy o obowiązkach wynikających z podpisanych Umów:

- zrealizowanie całego zakresu Projektu objętego wsparciem, zgodnie z jego zakresem rzeczowym określonym w budżecie i w terminach określonych w § 3 ust. 1

- złożenia wniosku o rozliczenie grantu/sprawozdania końcowego w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wykazem i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów (m.in. faktury, rachunki opisane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3; listy obecności, regulaminy, umowy, wydruki informacji zamieszczonych na stronach internetowych, dokumentacja fotograficzna) poświadczającymi realizację Projektu w całości, zgodnie z jego zakresem rzeczowym określonym w budżecie i terminach określonych w § 3 ust. 1, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2

-umożliwienie przeprowadzenia przez Grantodawcę kontroli lub monitoringu 
w czasie trwania Projektu w miejscu realizacji Projektu w celu zbadania czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i zapisami Umowy – Każdorazowo przed realizacją wydarzeń związanych z grantem należy niezwłocznie poinformować Grantodawcę o planowanych działaniach

- umieszczenie informacji dotyczących realizowanej operacji na materiałach powielanych (m.in. plakaty, ulotki, listy obecności, formularze zgłoszeniowe, gadżety) zawierających logotypy w tym logo i informację o LGD zgodnie z Księga wizualizacji znaku PROW;

Wszystkie płatności w projekcie muszą się odbywać za pośrednictwem wyodrębnionego, nieoprocentowanego numeru rachunku bankowego wskazanego w umowie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Tel. 41 26 08 153

e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl

 

Załącznik nr 1 - Księga wizualizacji znaku PROW

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o rozliczenie grantu/sprawozdania końcowego

Załącznik nr 3 - Wzór opisu faktur

Logotypy do pobrania

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy