Z A W I A D O M I E N I E

Czwartek, 25 Kwiecień 2019

Przewidywany porządek obrad: 
1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2)      Przyjęcie porządku obrad.
3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4)      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5)     Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6)     Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy w 2018 roku.
7)     Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach o sytuacji na rynku pracy w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Wąchock.
8)     Informacja Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku o funkcjonowaniu Ośrodków Zdrowia w Wąchocku i Parszowie.
9)     Informacja o sytuacji oświaty na terenie Gminy Wąchock.
10)  Informacja Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku o przygotowaniach do realizacji Turnieju Sołtysów w Wąchocku w 2019 r.
11) Informacja o działalności związków i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Wąchock za 2018 r.
12)Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o sytuacji finansowej spółek w 2018 roku, w których Gmina Wąchock była udziałowcem.
13)Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji interpelacji i zapytań radnych składanych na sesjach Rady Miejskiej w Wąchocku oraz wniosków komisji/radnych/organów jednostek pomocniczych za okres I kwartału 2019 r.
14)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąchock przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Skarżysku – Kamienna.
15)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok".
16)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
17)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019 – 2032.
18)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną z dotychczasowym dzierżawcą.
19)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Skarżysko Kościelne mienia Gminy Wąchock w związku ze zmianą granic, w drodze porozumienia zainteresowanych gmin.
20)  Interpelacje i zapytania radnych.
21) Sprawy różne.
22) Zamknięcie sesji.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy