Zawiadomienie

Czwartek, 23 Maj 2019

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o IX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 28 maja 2019 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

Przewidywany porządek obrad: 
1)       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2)       Przyjęcie porządku obrad.
3)       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4)       Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock za okres między sesjami.
5)      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku za okres między sesjami.
6)      Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminya)       Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji,b)       Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,c)       Informacja Komendanta Gminnego OSP.
7)       Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok dla Gminy Wąchock.
8)       Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku za rok 2018.
9)       Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
10)   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o stanie Ochrony Środowiska w Gminie Wąchock.
11)   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji budżetu Gminy Wąchock za I kwartał 2019 roku.
12)   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok".
13)   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
14)   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019 – 2032.
15)   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Powiatu Starachowickiego na rzecz Gminy Wąchock nieruchomości stanowiącej drogę gminną.
16)   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków.
17)   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marcinków.
18)   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąchock przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Skarżysku –Kamienna.
19)   Interpelacje i zapytania radnych.20)   Sprawy różne.
21)   Zamknięcie sesji.Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy