Cytomammobus

Sobota, 28 Wrzesień 2019

Sesja online Nr XII/2019

Piątek, 27 Wrzesień 2019


Bach u Cystersów 2019

Środa, 25 Wrzesień 2019

Zawiadomienie

Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 27 września 2019 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7.

czytaj więcej

Spotkania

Czwartek, 19 Wrzesień 2019

Informacja LGD

Czwartek, 19 Wrzesień 2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” działające na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock Ogłasza nabór nr 2/2019 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:Przedsięwzięcia I. II. 1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 
od 7 października do 21 października 2019 r.

czytaj więcej

Informacja LGD

Środa, 18 Wrzesień 2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” informuje, iż w związku z planowanym od 7 do 21 października 2019 roku naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia I.II.1. Uruchamianie działalności gospodarczej odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

czytaj więcej

Informacja

Wtorek, 17 Wrzesień 2019

W dniu 18.09.2019 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

czytaj więcej

Informacja

Czwartek, 12 Wrzesień 2019

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku informuje że termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 r. o godz. 1400

Gramy dla Nepodległej

Środa, 11 Wrzesień 2019

Informacja

Środa, 11 Wrzesień 2019

Zmiana rachunku bankowego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz.1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym  gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy  wpłacać na rachunek bankowy:  Gminy Wąchock, ul Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock o numerze : 

40 8523 0004 0000 0039 2000 0040

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Mnisi i Hutnicy

Środa, 11 Wrzesień 2019

Nocny Bieg

Środa, 11 Wrzesień 2019

Świętokrzyskie dla Europy

Wtorek, 10 Wrzesień 2019

Przerwa w dostawie wody w Wielkiej Wsi i Węglowie

Wtorek, 10 Wrzesień 2019

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

PWiK Starachowice sp. z o o. zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach:

- WIELKA WIEŚ:- od nr 388 do nr 389 oraz od nr 289 do nr 302,
- WĘGLÓW cała miejscowość,

że w dniach od 10.09.2019r od g. 20.00 do 11.09.2019r do g. 14.00 mogą wystąpić PRZERWY W DOSTAWIE WODY W ZWIĄZKU Z AWARIĄ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Na czas usuwania awarii w dniu 11 września będzie dostarczony zastępczy pobór wody w okolicy remizy.

Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną mętnością i barwą wody.

O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK Sp. z o.o., Starachowice, ul. Iglasta 5, TEL. 274-53-24, 275-03-48, 275-03-49 lub awaryjny bezpłatny 994.

ZARZĄD PWIK SP. Z O.O.

Spotkanie

Wtorek, 10 Wrzesień 2019

Ogłoszenie

Wtorek, 03 Wrzesień 2019

Dożynki

Poniedziałek, 02 Wrzesień 2019

gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy