O.Opat Dr EUSTACHY KOCIK

O.Opat Dr EUSTACHY KOCIK

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wąchock” jest wyrazem uznania wszelkich działań na rzecz Miasta i Gminy Wąchock, oraz zasług położonych w dziele przywracania do dawnej świetności zespołu klasztornego. Podjęte z jego inicjatywy remonty i zabiegi konserwacyjne spowodowały, że opactwo Cystersów w Wąchocku jest dziś obiektem znakomicie przygotowanym dla ruchu turystycznego. Zespół klasztorny jest chlubą naszej miejscowości i głównym obiektem przyciągającym rzesze wiernych i turystów.

Gerard Kocik do zakonu wstąpił w klasztorze w Mogile 17.09.1951r. wtedy też przybrał imię zakonne Eustachy. Po ślubach wieczystych został przeniesiony z Mogiły do nowo przejętego przez Cystersów klasztoru w Wąchocku. W 1954 roku przyjął świecenia kapłańskie. 11.03. 1972r. uzyskał tytuł doktora filozofii chrześcijańskiej, a w październiku 1978 roku wyjechał do USA, gdzie brał udział w organizowaniu parafii, budował kościoły i prowadził katechezę wśród Amerykanów.

Benedykcja na opata wąchockiego nastąpiła 13.10.1996r.

24.01.1999r. decyzją Kapituły Równość, Wolność, Niepodległość Województwa Świętokrzyskiego kultywującej tradycje powstańcze z 1863r. został powołany na członka Kapituły. W 2000 roku został prezesem Polskiej Kongregacji Cystersów. Jest tez członkiem Knighs of Columbs w USA. W 2005 roku Zarząd Główny PTTK nadał ojcu opatowi Eustachemu Kocikowi Medal PTTK i odznakę przewodnika, następnie Zarząd Koła Przewodników Świętokrzyskich w uznaniu zasług wniesionych na rzecz przewodnictwa i turystyki nadał mu honorowe członkostwo Koła Przewodników i tytuł Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego. Wśród wszelkich honorowych tytułów szczególnie cennym jest przyznanie mu w 2006 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP srebrnego medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” będącego uhonorowaniem jego wieloletnich działań w Polsce i USA na rzecz restauracji i prac konserwatorskich kościoła i obiektów klasztornych w Wąchocku. Dzięki jego wielkiej pasji, bardzo dużym zdolnością organizacyjnym i umiejętności zjednywania sobie ludzi do współpracy obiekt ten w ciągu kilku lat zmienił się nie do poznania tak, że na nowo zaczyna promieniować blaskiem swojej dawnej świetności.

W 2003 roku na posiedzeniu w Pelplinie m.in. z inicjatywy ojca opata powołano Radę koordynacyjną Szlaku Cysterskiego przy opacie prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów.

Ojciec opat Eustachy Gerard Kocik jest wybitnym kaznodzieją i konferencjonistą, duchowym przewodnikiem wszystkich tych, którzy potrzebują wskazówek na trudnych drogach swego codziennego życia. Wielką jego zasługa jest też bardzo umiejętne propagowanie życia monastycznego, oraz wiedzy o dziejach cystersów w społeczeństwie, czego przykładem mogą być choćby jego częste wizyty w dawnych opactwach pocysterskich w Polsce, gdzie w swych płomiennych homiliach nacechowanych wielką nutą patriotyzmu , ukazującą bogatą przeszłość cystersów, pokazuje też potrzebę refleksji duchowej człowieka w obecnym zabieganym świecie.

Miasto Wąchock może być dumne z człowieka tego formatu, obywatela świata jakim jest Ojciec Opat dr Eustachy Gerard Kocik, osoby niezwykle pracowitej, wrażliwej a zarazem skromnej i wyciszonej, wyniesionej przez rozmaite gremia do grona ich honorowych członków.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Wąchocka będzie drobną rekompensatą naszego miasta za wszystkie zasługi jakie położył Ojciec Opat dla jego rozwoju.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy