Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąchock


Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąchock

Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy w sposób odmienny regulują zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmienione zostały zasady odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, sposób ich segregacji oraz zasady pobierania opłat za odbiór tych odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wąchock wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2013 r.

Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców:

1. Właścicielem odpadów komunalnych, które powstaną na terenie nieruchomości zamieszkałych, w myśl nowych przepisów będzie gmina.

2. Mieszkańcy nie będą zawierali umów bezpośrednio z przedsiębiorstwami wywozowymi na odbiór tych odpadów.

3. Gmina ogłosi przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz podpisze umowę z przedsiębiorcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

4. Mieszkańcy będą mieli obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku).

5. Gmina, w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierze wszystkie odpady wytworzone na terenie nieruchomości.

6. Posegregowane odpady będą odbierane taniej niż odpady zmieszane.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zmian w ustawie pod adresem http://naszesmieci.mos.gov.pl


Ważne

Aby uniknąć jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, należy wypowiedzieć umowę zawartą z firmą wywozową odbierającą od Państwa odpady. Umowę powyższą należy wypowiedzieć w taki sposób, by jej ważność kończyła się 30 czerwca 2013 r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy. Wzór wypowiedzenia umowy dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku – pokój Nr 2, oraz na do pobrania na stronie internetowej.

W przypadku wystąpienia zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgony, wyjazdy, zwiększenie liczby zamieszkujących posesję itp.) proszę o składanie nowych deklaracji w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. W przypadku nie dotrzymania terminu zmiany będą uwzględniane z dniem zgłoszenia zgodnie z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami).

Do pobrania:

Nowy System Gospodarki Odpadami - Ulotka

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SENS HIERARCHI POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BROSZURA

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy