Informacje Burmistrza

Wąchock, dnia 19.06.2015 r.
BGK.6845.1.2015 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
informuje, iż
ogłoszony został trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w miejscowości Wąchock,
stanowiącej własność Gminy Wąchock, 

1) NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 3035/1 O POW. 0,8522 HA, 

Cena wywoławcza wynosi 18.000,00 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)(podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),

Wadium w wysokości 2.000,00 zł(słownie: dwa tysiące złotych) 

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 24 lipca 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 8.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, zawierające szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy