Wybory Ławników

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019

 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, Prezes Sądu Okręgowego e Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Wąchocku z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach -3 w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy.

  Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość praw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

  Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

  Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz.1027, z późn.zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłaszania kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

Kartę zgłoszeń kandydatów na ławników można pobrać w UMiG w Wąchocku, pok.11 w godz. 08:00-15:00.

 Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Barbara Derlatka – Sekretarz Gminy Wąchock – te. (41) 2736145

Wzory dokumentów dla kandydatów na ławników

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy