Przetarg marcunków

BGK.6840.6.2015

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ,
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK


PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 482/6 O POW. 0,0893 HA
Cena wywoławcza wynosi 34.390,00 zł
(słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)


(podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),
Wadium w wysokości 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych)

Nieruchomość usytuowana na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka nr 482/6 znajduje się na terenie usług.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Marcinków. Działka ma kształt trapezu. Od strony południowej przylega do drogi gminnej o nieutwardzonej nawierzchni, od strony wschodniej sąsiaduje z działką zabudowaną socjalnym budynkiem mieszkalnym a od strony północnej graniczy z działką na której znajduje się Dom Weselny. Teren działki jest równy, przy granicy zachodniej usytuowany jest zbiornik na ścieki (szambo), który wyłączony jest z użytkowania w związku z istniejącą kanalizacją sanitarną, na działce rośnie kilka drzew gat. sosna i akacja. Działka posiada dostęp przez działki sąsiednie do sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz energii elektrycznej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako tereny zabudowane inne Bi-0,0893 ha.

Na powyższą nieruchomość Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr KI1H/00011913/6.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ WW. NIERUCHOMOŚCI PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU O GODZ. 10:00 W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU, UL. WIELKOWIEJSKA 1, POKÓJ Nr 8

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 21 września 2015 r.W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł, nie później niż do dnia 23 października 2015 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Bank Spółdzielczy w Wąchocku Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006. W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak, aby w dniu 23 października 2015 roku wadium znajdowało się na rachunku podanym przez organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:
- dowodu tożsamości;
- w odniesieniu do osób fizycznych, zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, konieczne jest przedłożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- w odniesieniu do podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego (za aktualny dokument uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem otwarcia przetargu);
- w odniesieniu do małżonków, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do udziału w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia wskazanej nieruchomości za cenę osiągniętą w przetargu;
- w odniesieniu do małżonków, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, do udziału w przetargu uczestnik zobowiązany będzie do przedłożenia umowy majątkowej małżeńskiej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej sporządzonej w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielczość majątkową.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (zapłata powinna nastąpić przed podpisaniem umowy). Za termin zapłaty uznaje się wpływ wymaganej należności na wskazane konto.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst: Dz. U z 2014 r. poz. 1380) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostę Starachowickiego.Granice nieruchomości przyjmuje się wg ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie granic, nabywca zleci uprawnionemu geodecie na własny koszt.Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Przystępujący do przetargu obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U z 2015, poz. 782 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.).
Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży udziela pracownik tut. Urzędu, pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Marcinków, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl .

Wąchock, dnia 28.09.2015 r.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA


Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy