Usuwanie Azbestu

REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJ Ą CYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY WĄCHOCK

 

Gmina Wąchock przypomina o możliwości składania przez mieszkańców wniosków o bezpłatne usunięcie odpadów zawierających azbest (zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych). Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą według kolejności wpływu do tut. Urzędu, w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. W przypadku złożenia wniosku po 15 maja, gmina nie gwarantuje realizacji wniosku w bieżącym roku.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 2, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje oraz odebrać odpowiednie formularze wniosków.

Od 2010 r. Gmina Wąchock realizuje „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 2032”. W ramach realizacji ww. programu pokrywane są koszty związane z wywozem oraz utylizacją azbestu.

W ciągu 7 lat realizacji programu odebranych zostało 581 ton odpadów azbestowych  z 352 posesji na terenie gminy. Koszty realizacji programu wyniosły łącznie 171.756,16 zł, w tym środki z budżetu gminy w kwocie 87.944,17 zł, wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Powiatu Starachowice w łącznej kwocie 83.811,99 zł.

Użytkownikom wyrobów zawierających azbest przypominamy o obowiązku przedkładania do Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Obowiązek taki nakłada Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informację przedkłada się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku - odpowiedni formularz dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku (pokój nr 2).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U z 2004 r. Nr 71, poz. 649) - użytkownicy wyrobów zawierających azbest mają obowiązek zgłaszać wszelkie prace polegające na ich zabezpieczaniu lub usuwaniu do organu administracji architektoniczno – budowlanej. Prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie Wykonawcy posiadający niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczenia pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu, pracownicy winni być przeszkoleni przez uprawnioną instytucję w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.


Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 2032”.

WNIOSEK o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 2032”.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy