Usuwanie Azbestu

Realizacja Programu usuwania wyrobów zawieraj ą cych azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock - zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

 

Gmina Wąchock realizuje „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 2032” od 2010 r. W ramach realizacji ww. programu pokrywane są koszty związane z wywozem oraz utylizacją odpadów zawierających azbest. W ciągu 8 lat realizacji programu odebranych zostało 718 ton odpadów azbestowych z 442 posesji na terenie gminy.

W dniu 25 września 2018 r. pomiędzy Gminą Wąchock a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, została zawarta umowa dotacji na dofinansowanie zadania p.n. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock”. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Kielcach stanowi 50% kosztów zadania, tj. do kwoty 26.000,00 zł. Planowany koszt całkowity zadania wynosi 52.000,00 zł.

W celu uzyskania pomocy związanej z usunięciem odpadów zawierających azbest z terenu posesji, należy wystąpić do tut. Urzędu z wnioskiem (stosowne formularze są dostępne w UMiG pokój nr 2 - parter). Wnioski realizowane są według kolejności wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Mieszkańcom, którzy użytkują wyroby zawierające azbest przypominamy o obowiązku przedkładania do Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informację przedkłada się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku - odpowiedni formularz dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku (pokój nr 2) oraz na stronie internetowej www.wachock.pl. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) - użytkownicy wyrobów zawierających azbest mają obowiązek zgłaszać wszelkie prace polegające na ich zabezpieczaniu lub usuwaniu do organu administracji architektoniczno – budowlanej. Prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie Wykonawcy dysponujący niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz pracownikami przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję, w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.


WNIOSEK o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 2032”.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy