Usuwanie AzbestuRealizacja Programu usuwania wyrobów zawieraj ą cych azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie

 

Gmina Wąchock realizuje „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 2032”. W ramach realizacji ww. programu pokrywane są koszty związane z wywozem oraz utylizacją odpadów zawierających azbest. W latach 2010 - 2018 zostało usuniętych łącznie 799 Mg odpadów, z 493 posesji.

W latach 2013 - 2016 i 2018 - program realizowany był z udziałem środków WFOŚiGW w Kielcach i środków NFOŚiGW w Warszawie.

W dniu 25 września 2019 r. pomiędzy Gminą Wąchock a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, została zawarta Umowa dotacji nr 2914/19, na dofinansowanie zadania p.n. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock”.

W ramach realizacji zadania planuje się usunięcie 110 Mg odpadów zawierających azbest. Planowany koszt zadania wynosi 31.125,60 zł. Dotacja stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania. Na kwotę dotacji składają się:

1)   środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 15.562,80 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania,

2)   środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 15.562,80 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Odpady zostaną unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych: EKO-AZBEST Sp. z o.o., 23-200 Kraśnik, ul. Józefa Piłsudskiego 14.

Mieszkańcom, którzy użytkują wyroby zawierające azbest przypominamy o obowiązku przedkładania do Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informację przedkłada się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) - użytkownicy wyrobów zawierających azbest mają obowiązek zgłaszać wszelkie prace polegające na ich zabezpieczaniu lub usuwaniu do organu administracji architektoniczno – budowlanej. Prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie Wykonawcy dysponujący niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz pracownikami przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję, w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

 

Wąchock, dnia 24.10.2019 r.


Wzór wniosku

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy