ZREALIZOWANE 2007-2009

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ ZREALIZOWANYCH
NA TERENIE GMINY WĄCHOCK W LATACH 2007 - 2009A. DROGOWNICTWO
 
L.p. Nazwa zadania Okres realizacji Długość odcinka drogi [mb] Wartość zadania [zł]
Zadania zrealizowane ze środków własnych
1 Przebudowa drogi ul. Grabowej Parszów-II etap 2007 780 171 989,07
2 Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś - Ciecierówka 2007 618 149 901,58
3 Remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej Wielka Wieś - Ciecierówka 2007 170 29 998,20
4 Przebudowa ul.Dolnej w Wąchocku 2007 101 111 898,00
5 Przebudowa ul.Krótkiej w Wąchocku 2007 43 18 982,25
6 Parking przy budynku administracyjnym w Parszowie, ul. Złotoglin 2007 (207 m2) 30 916,63
7 Wiaty przystankowe - ustawione w miejscowości Parszów 2007 (3 szt) 11 895,00
8 Przebudowa drogi Wymysłów - Rataje w m. Węglów 2008 430 122 807,97
9 Przebudowa ul.Ceglanej w Wąchocku 2008 545 183 735,16
10 Przebudowa ul.Partyzantów w Wąchocku 2008 394 159 094,17
11 Przebudowa ul.Szydłowieckiej w Wąchocku - I etap 2008 700 365 927,45
12 Przebudowa ul.Szerokiej w Wąchocku 2008 320 244 200,57
13 Naprawa nawierzchni drogi gminnej ulicy Dolnej w Parszowie. 2008 325 45 994,00
14 Przebudowa ul.Szydłowieckiej w Wąchocku - II etap 2009 372 200 062,76
15 Wiaty przystankowe - z przeznaczeniem do miejscowości Wąchock, Rataje, Marcinków 2009 (5szt) 18 300,00
16 Remont odwodnienia ulicy Szerokiej w Wąchocku (przepusty, odmulenie, nowe rowy odwadniające) 2009 - 13 840,74
17 Wykonanie remontu odwodnienia na odcinku drogi gminnej „Wielka Wieś - osiedle” w miejscowości Wielka Wieś (przepusty, odmulenie, nowe rowy odwadniające) 2009 - 15 000,00
Zadania zrealizowane z udziałem krajowych środków zewnętrznych
18 Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś - Betlejem ( w tym dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 40 tys zł. ) 2008 797 246 924,58
19 Remont drogi gminnej Parszów Górny - Parszów Dolny (ul. Cmentarna w Parszowie) - wraz z parkingiem przy cmentarzu ( w tym dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 20 tys zł. )  2009 870 360 327,89
20 Remont drogi gminnej Wymysłów - Rataje w Gminie Wąchock - Wielka Wieś, Węglów ( w tym dofinansowanie z Programu przebudowy dróg lokalnych w wys. 239 808,20 zł) 2009 1335 484 447,40
Zadania zrealizowane przez Powiat Starachowicki współfinansowane przez gminę
21 Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T (15858) Mirzec -Wąchock w m. Wąchock, ul. Radomska - I etap (współfinansowanie w wysokości 50%) 2007 - 239 999,78
22 Przebudowa mostu na rzecze Kamiennej w m. Wąchock - droga powiatowa nr 0563 T (15858 ) Mirzec - Wąchock (współfinansowanie w wysokości 50%) 2008 - 530 478,00
23 Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T (15858) Mirzec -Wąchock w m. Wąchock, ul. Radomska - II etap (współfinansowanie w wysokości 50%) 2008 - 640 160,00
24 Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock w m. Wąchock , ul. Św. Rocha - etap I (współfinansowanie w wysokości 50%) 2009 - 493 582,00
Zadania przewidziane do realizacji z udziałem Funduszy Europejskich
25 Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny. – (ogółem 4,398 km) ( podpisana pre-umowa na dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 60 % tj 3 600 000,00 zł.) 2009-2011 4398 szacunkowa wartość zadania 6 500 000,00


Ogółem wykonano 7,8 km dróg, na które wydano środki z budżetu gminy o łącznej wartości 3 638 545,11 zł. Dofinansowanie ze środków krajowych wyniosło - 299 808,20 zł, wysokość współfinansowania ze środków Powiatu Starachowickiego - 952 109,89 zł. Zaangażowanie środków własnych w zadania z udziałem Funduszy Europejskich wynosi na koniec listopada 2009 r. - 43 920,00 zł, szacunkowa wartość zadań - 6 500 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE - 3 600 000,00 zł

B. REMONTY OBIEKTÓW PUBLICZNYCH ORAZ INWESTYCJE
 
L.p. Nazwa zadania Okres realizacji Uwagi Wartość zadania [zł]
Zadania zrealizowane ze środków własnych
1 Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie 2007 - 145 912,71
2 Remont dachu na budynku Urzędu Gminy w Wąchocku 2007 - 13 876,44
3 Wymiana stolarki okiennej w szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi 2007 - 61 353,90
4 Remont pokrycia oraz docieplenie dachu gminnego budynku mieszkalnego w Parszowie przy ul. Szkolnej 2007 - 13 646,81
5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym w Parszowie ul. Złotoglin 2007 - 15 800,00
6 Remont elewacji z dociepleniem oraz wymianą stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie 2008 - 269 620,68
7 Wymiana kotła c.o. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku 2008 - 32 696,00
8 Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku wraz z wyposażeniem 2008 - 116 590,20
9 Remont dachu na gminnym budynku (Policji) w Wąchocku 2008 - 9 476,96
10 Remont instalacji c.o. w gminnym budynku mieszkalnym w Parszowie przy ul. Szkolnej 2009 - 14 500,00
11 Udrożnienie poziomów kanalizacyjnych w budynku administracyjnym w Parszowie ul. Złotoglin 2009 - 24 544,84
12 Malowanie pomieszczeń gminnego budynku (SZOZ) w Wąchocku 2009 - 15 000,00
13 Remont gminnego budynku mieszkalnego w Parszowie przy ul. Szkolnej 2009 - 32 100,00
14 Remont dachu gminnego budynku (SZOZ) w Wąchocku 2009 - 36 600,00
Zadania realizowane ze środków własnych
15 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi 2009 - 2010 - szacunkowa wartość zadania 130 000,00
Zadania realizowane z udziałem Funduszy Europejskich
16 Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008 - 2010 (podpisana umowa na dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2 397 914,88 zł) 2008 - 2010 - 4 014 506,03
17 Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków; podpisana umowa na dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW na kwotę 396 795,00 zł 2009 - 2010 - szacunkowa wartość zadania 701 443,81
17 Remont budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wąchock; podpisana umowa na dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW na kwotę 430 023,00 zł 2010 - szacunkowa wartość zadania 699 505,55


Ogółem na zrealizowane remonty obiektów publicznych wydano środki z budżetu gminy o łącznej wartości 801 718,54 zł. Zaangażowanie środków własnych w zadania z udziałem Funduszy Europejskich wynosi na koniec listopada 2009 r. - 69 950,00 zł, szacunkowa wartość zadań - 5 415 455,39 zł w tym dofinansowanie ze środków UE - 3 224 732,88 zł

C. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW, INFRASTRUKTURA
 
L.p. Nazwa zadania Okres realizacji Uwagi Wartość zadania [zł]
Zadania zrealizowane ze środków własnych
1 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Parszów, ul. Staszica 2007 - 28 058,00
2 Zakup ciągnika oraz kosiarki 2007 - 2009 - 86 797,96
3 Zakup i montaż tablic, znaków informacyjnych, oznakowania, ławek oraz koszy 2008 - 2009 - 72 393,00
4 Wykonanie rowów odwadniających w m. Wielka Wieś 2008 - 8 000,00
5 Uporządkowanie terenu potartacznego przy ul. Błonie w m. Wąchock 2009 - 28 600,00
6 Oczyszczenie cieku wodnego "Lipianka" w m. Wąchock 2009 - 19 966,08
7 Projekt oświetlenia promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku 2009 - 11 528,25
8 Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze "Wielka Wieś przez wieś" na odcinku od drogi krajowej do "Sabatówki" 2009 - 3 586,80
9 Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Do Lipia" w miejscowości Rataje 2009 - 4 056,50
Zadania realizowane ze środków własnych
10 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rataje - droga "Do Lipia" 2009 - 2010 - szacunkowa wartość zadania 60 000,00
11 Opracowanie dokumentacji promenady spacerowej dla pieszych i rowerów na lewym brzegu zbiornika retencyjnego w Wąchocku 2009 - szacunkowa wartość zadania 10 000,00
Zadania zrealizowane z udziałem Funduszy Europejskich
12 Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock - kontynuowano i zakończono zadanie rozpoczęte w 2006 roku; całkowita wartość - 3 687 659,17 zł, w tym: środki własne - 1 248 723,46 zł, dofinansowanie EFRR - 2 152 002,10 zł, budżet państwa - 286 933,61 zł; (wartość robót zrealizowanych w latach 2007 - 2008 wyniosła - 3 038 367,62 zł) 2006-2008 - 3 687 659,17
Zadania realizowane z udziałem Funduszy Europejskich
13 Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I 1. (przebudowa ulicy Kościelnej, zagospodarowanie poprzemysłowego terenu przyległego do ulicy Błonie, zagospodarowanie terenów przyległych do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą); wartość realizowanej dokumentacji projektowej - 348 920,00 zł; dotychczasowe zaangażowanie środków własnych - 41 900,00 zł; podpisana pre-umowa na dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 4 949 862,00 zł   2008 - 2012 - szacunkowa wartość zadania 8 640 170,00
Zadania przewidziane do realizacji z udziałem Funduszy Europejskich
14 Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008 - 2011 - złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 60% wartości; 2008-2011 - szacunkowa wartość zadania 1 150 004,00


Ogółem na zrealizowane zadania w zakresie zagospodarowania terenu oraz infrastruktury zewnętrznej wydano środki z budżetu gminy o łącznej wartości 262 986,59 zł. Zaangażowanie środków własnych w zakończone zadania z udziałem Funduszy Europejskich wyniosło 1 248 723,46 zł, dofinansowanie ze środków UE - 2 152 002,10 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 286 933,61 zł. Zaangażowanie środków własnych w realizowane zadania z udziałem Funduszy Europejskich wynosi na koniec listopada 2009 r. - 41 900,00 zł, szacunkowa wartość zadań - 8 640 170,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE - 4 949 862,00 zł

D. KANALIZACJA I WODOCIĄGI
 
L.p. Nazwa zadania Okres realizacji Długość odcinka [mb] Wartość zadania [zł]
Zadania zrealizowane ze środków własnych
1 Montaż monitoringu na przepompowni wody w Parszowie 2007 - 26 657,00
2 Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Wesoła, Hutnicza, Słoneczna, Błonie, Starachowicka, Skalista, Nadrzeczna 2007 - 2008 - 53 142,38
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów 2008 54 11 848,00
4 Wykonanie przyłącza do budynku w Marcinkowie 2008 - 6 492,70
5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna 2009 359 131 666,04
6 Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów 2009 175,5 65 437,28
7 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - Wąchock - ul. Starachowicka 2009 50 k 64,5 w 59 977,15
Zadania realizowane na terenie gminy przez jednostki zewnętrzne
9 Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Wąchock - projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Starachowice w ramach Funduszu Spójności (gmina zweryfikowała i przekazała do PWiK dokumentację techniczną w zakresie zgłoszonym w 2005 roku t.j. Wąchock - ul. Skalista, Wesoła, Szydłowiecka, Leśna, Smugowa; Rataje - zlewnia przepompowni P3, Parszów - zlewnia przepompowni P3, modernizacja przepompowni P16 w Wielkiej Wsi) 2008 - 2009 Wąchock 1822 Rataje 1414 Parszów 8864,5 wartość kontraktu 1 677 295,24 Euro
Zadania przewidziane do realizacji z udziałem Funduszy Europejskich
8 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock - złożono wniosek na dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW w wysokości 2 766 568,00; wniosek pozytywnie oceniony, podpisanie umowy - grudzień 2009 2011-2013 Rataje 3124 Parszów 2783 szacunkowa wartość zadania 4 987 153,00


Długość sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej ze środków własnych wyniosła 638,5 mb, zaś łączna długość wybudowanej sieci na terenie gminy Wąchock w latach 2007 - 2009 to 12 739,0 mb. Ogółem na zrealizowane zadania w zakresie kanalizacji oraz wodociągów wydano środki z budżetu gminy o łącznej wartości 355 220,55 zł. Szacunkowa wartość zadań przewidzianych do realizacji z udziałem Funduszy Europejskich wynosi - 4 987 153,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE - 2 766 568,00 zł.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy