Warning: Creating default object from empty value in /home/wachock/public_html/mgok/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
niedziela, 12 grudzień 2021 00:46

Kiermasz Adwentowy u Cystersów

Zapraszamy na kolejny już „Kiermasz Adwentowy u Cystersów”, który odbędzie się na przyklasztornym placu w dniach 18.12-19.12.2021.

Kiermasz Adwentowy cyklicznie i z powodzeniem organizowany był dotąd przez naszą Wspólnotę na krużgankach Opactwa. Jednakże naszym pragnieniem byłoby nadać nową formę i bardziej spektakularny charakter temu wydarzeniu. Dlatego tegoroczny kiermasz odbędzie się w plenerze, na placu przed opactwem.

Dochód z tegorocznego kiermaszu chcemy przeznaczyć na renowację XVI-wiecznego obrazu św. Anny znajdującego się w naszym refektarzu klasztornym.

Kiermasz adwentowy u cystersow

sobota, 11 grudzień 2021 22:47

Koncert Najpięknięjsza Polska Muzyka

Koncert Najpiękniejsza Polska Muzyka odbył się w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uczestnicy koncertu to znakomici artyści, pedagodzy. Wystąpili:  Magdalena Idzik - mezzosopran,Marzena Trzebinska - sopran, Ludmila Worobec-Witek- skrzypce, Maciej Jaroń - skrzypce, Artur Jaron - fortepian i prowadzenie koncertu.
W programie znalazły się kompozycje F.Chopina, St.Moniuszki,H.Wieniawskiego,I.J.Paderewskiego,piosenki z repertuaru Hanki Ordonowny i dwudziestolecia miedzywojennego. Koncert sponsorowany przez Specjalną Strefę Ekonomiczną "Starachowice"

image001

 

image002

 

image003

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 08 listopad 2021 16:24

Narodowe Święto Niepodległości

poniedziałek, 08 listopad 2021 16:01

Kulturowa Akademia Pokoleń - projekt TPW

Impreza na posumowanie działań projektowych. Celem projektu  Kulturowa Akademia Pokoleń było zorganizowanie warsztatów: teatralnych, tańca ludowego oraz proekologicznych, a także odbycie wycieczk z wykorzystaniem kulturowych zasobów regionu – zwyczajów, strojów, zabytkowych przedmiotów dawnego gospodarstwa.

Podsumowanie odbyło się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąchocku 21 października br. Podczas spotkanie podziwiać można było przedstawienie grupy teatralnej KGW i młodzieży „Obrzęd kiszenia kapusty” czy występ dziecięcej grupy warsztatowej tańca ludowego w układzie „Przy strumyku”. Była także biesiada i poczęstunek.

Mieszkańcy Wąchocka biorąc udział w warsztatach w ciekawy sposób mogli zagospodarować swój wolny czas, co było zgodne z głównym celem projektu grantowego. Wzmacnia to kapitał społeczny i przyczynia się do zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.  Odchodzące pokolenie członków Kół Gospodyń Wiejskich przekazywało młodszym rocznikom swoje tradycje kulturowe. Dzieci i młodzież poprzez udział w projekcie stali się nauczycielami i przewodnikami starszych ludzi po świecie mediów i nowoczesnych technologii. Dzięki nowym umiejętnościom starszemu pokoleniu została przywrócona naturalna rola przekazicieli tradycyjnych wartości i wzorców.

Podczas realizacji projektu zrealizowano pięć zadań:

1. Warsztaty teatralne – przygotowanie obrzędu (32 h),

2. Warsztaty tańca ludowego – zakup strojów ludowych dla dzieci (16 h),

3. Warsztaty proekologiczne, podczas których 30 mieszkańców Wąchocka otrzyma darmowe kompostowniki,

4. Wyjazdy – pikniki w Zabytkowej Zagrodzie Stanisława Jaruszewicza w Marcinkowie, 

5. Wyjazd do parku wodnego Suntago k/Mszczonowa .

Udział we wszystkim był bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Koordynator projektu:  Marian Susfał

Warsztaty teatralne dla KGW  „Kiszenie kapusty” i dziecie dawne zabawy  opracowanie – Jolanta Susfał

Przygotowanie muzyczne KGW – Krzysztof Pecelt

Warsztaty tańca ludowego – Marta Blicharz

Opracowanie muzyczne do tańców ludowych – Dariusz Bogacz

logo EU i LGD

TPW projekt kulturowa akademia pokolen 5

czwartek, 14 październik 2021 09:11

Oferta pracy - Główny Księgowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku  ogłasza nabór na stanowisko: 

Główny księgowy.

Wymiar zatrudnienia:  1/2 etatu

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:  zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Spełnianie wymagań formalnych określonych w Ustawie o finansach publicznych w zakresie obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności, znajomości języka polskiego i wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych:

1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.

2. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

6. Wykształcenie i doświadczenie spełniające jeden z poniższych warunków:}

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadać doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych.

2. WYMAGANIA DODATKOWE :

- doświadczenie w pracy w/ lub dla instytucji kultury lub innej organizacji z sektora finansów publicznych.
- znajomość kodeksu pracy, przepisów z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
- znajomość obsługi programu RAKS finanse i kadry,
- biegła znajomość obsługi komputera

Zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego obejmuje: 

 1. zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.): 
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 1. sporządzanie analiz finansowych,
 2. nadzór oraz przygotowywanie planów finansowych, monitorowanie ich realizacji, nadzór i sporządzanie sprawozdań finansowych MGOK i współdziałanie w tym zakresie z Dyrektorem
 3. sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;
 4. sporządzanie list płac oraz naliczanie i terminowa wypłata wynagrodzeń;
 5. koordynacja i nadzór nad pracownikami w zakresie obsługi kasy fiskalnej i sporządzania raportów dobowych oraz miesięcznych;
 6. realizacja zadań polityki bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności finansowo-księgowej jednostki w porozumieniu z Dyrektorem MGOK i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.