niedziela, 18 październik 2015 20:34

Akty prawne Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Poniżej przedstawiamy łącza do pobrania różnych aktów prawnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Łącza proadzą do sejmowego zbioru ustaw.

Akty prawne dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych

 1. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  (Dz. U. z  2000r. Nr 80, poz. 903 z poźn. zm.),

 2. ustawa z dnia 23 listopada 1964r. Kodeks cywilny
  (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.),

 3. ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
  (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm. )

 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
  ( Dz. U.z 2001 r. Nr 156,poz. 1817 z późn. zm.)

 5. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.)

 6. ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego
  (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 7. ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 z późn. zm. )

 8. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz 454)

 9. ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece
  (Dz. U. z  2001r. Nr 124,poz. 1361 z późn. zm. )

 10. ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 11. ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o  podatkach i opłatach lokalnych
  (Dz. U. z 2006, Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

 12. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
  (Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2432)

 13. ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. z 2003 r , Nr 162,poz. 1568 z późn. zm.)

 14. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 15. ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. )

 16. ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
  (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. )

 17. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690 z późn.

 18. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r. Nr 74, poz.

 19. ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
  (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1459)

 20. ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

 21. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Czytany 945 razy
MS