Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Strona główna Dla mieszkańców Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy w sposób odmienny regulują zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmienione zostały zasady odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, sposób ich segregacji oraz zasady pobierania opłat za odbiór tych odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wąchock wszedł w życie od dnia 1 lipca 2013 r.

Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców:

  1. Właścicielem odpadów komunalnych, które powstaną na terenie nieruchomości zamieszkałych, w myśl nowych przepisów będzie gmina.
  2. Mieszkańcy nie będą zawierali umów bezpośrednio z przedsiębiorstwami wywozowymi na odbiór tych odpadów.
  3. Gmina ogłosi przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz podpisze umowę z przedsiębiorcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
  4. Mieszkańcy będą mieli obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku).
  5. Gmina, w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierze wszystkie odpady wytworzone na terenie nieruchomości.
  6. Posegregowane odpady będą odbierane taniej niż odpady zmieszane.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat segregacji odpadów pod adresem http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

Ważne

Od 1 kwietnia 2019r zmianie uległ system naliczania opłat za zagospodarowanie odpadów. Aktualnie obowiązujący wzór deklaracji można znaleźć tutaj.

Nowy Nr konta bankowego do uiszczania opłat za wywóz odpadów komunalnych 40 8523 0004 0000 0039 2000 0040

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 r.

Do pobrania

Zmiany w Systemie Gospodarki Odpadami – Ulotka – od 1 kwietnia 2019r
Nowa Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SENS HIERARCHII POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BROSZURA