Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Regulamin konkursu Facebook

Regulamin KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

1. Organizatorem konkursu Facebook jest Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie facebook.com/gminawachock

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy Organizatora.

9. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

11. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są kalendarze na 2024 r.

12. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

13. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

14. Konkurs trwa od 29 listopada 2023 godz. 9.00 do 1 grudnia 2023 godz. 12.00.

15. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie fotografii zimowej na adres kontakt@wachock.pl.


16. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

17. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadania.

18 . Spośród osób, które wezmą udział w zabawie Organizator wybierze 6 osób, które nagrodzi.

19. Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku po zakończeniu konkursu.

20. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie facebook.com/gminawachock.

21. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie 10 grudnia br. potwierdzenia chęci odebrania nagrody.

22. Przyznane w Konkursie nagrody będą do odebrania w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wąchocka lub przesłane na adres zwycięzcy.

23. Regulamin wchodzi w życie 29 listopada 2023 r. i obowiązuje do 13 grudnia 2023 r.

24. Wyrażając zgodę na wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie akceptacją powyższego regulaminu.

25. Uczestnik konkursu wraz z przesłaniem zdjęć wyraża zgodę na późniejsze publikowanie ich przez Organizatora na swoich mediach społecznościowych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.