Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Program „Czyste Powietrze”

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” dla Mieszkańców Gminy Wąchock

Celami Programu „Czyste Powietrze” są poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Treść Programu, w tym rodzaje przedsięwzięć, wysokość dochodu uprawniającego do uzyskania dofinansowania oraz szczegółowe warunki udzielania dofinansowania, dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl

W związku z podpisanym 14.05.2021 r. porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Wąchock w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny.

Działalność punktu obejmuje m.in.:

  •   udzielanie informacji osobom zainteresowanym, udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie oraz organizację spotkań dla mieszkańców informujących o zasadach Programu,
  •   wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,
  •   pomoc w zakresie przygotowywania wniosków o płatność i wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do ww. wniosku,
  •   wizyty u mieszkańców połączone z wstępną analizą potrzeb dotyczących wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami (wnioski te niezwłocznie przesyłane są do WFOŚiGW w Kielcach).

Celem umówienia spotkania z pracownikiem oraz złożenia wniosku w gminnym punkcie, zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. 41 27 36 130 lub 41 27 36 132 lub 41 27 36 143.

Gminaliczba złożonych Wniosków o dofinansowaniesumaryczna kwota wypłaconych dotacjiliczba zrealizowanych przedsięwzięć
Wąchock1881 562 260,86 zł89